شماره حساب

اگر رمز دوم کارت خود را ندارید میتوانید از طریق خودپرداز یا مراجعه به شعبه بانک مذکور وجه کالای سفارشی خود را پرداخت کنید